nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 
Osnovi Prometa Nepokretnosti - Knjiga
Autor: Milić M. Đoković
  • za Profesionalce
  • za one koji to žele postati
  • za sve one koji razmišljaju o stanu


Distribucija i prodaja: Old Royal,
011/2544-755
065/5544-755
Beograd, Zrmanjska 10
Cena knjige na upit

GDE SU SADRŽANE NORME KOJE UREĐUJU OVU MATERIJU?

Zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja (objavljen u Službenom glasniku RS br. 44/95 sa izmenama i dopunama objavljenim u Glasnicima br.16/97 i 46/98) je osnovni pravni akt. Mišljena smo da je neophodno pojašnjenje instituta koje reguliše ovaj Zakon i njihovo preciziranje kako bi se dobio celovit i zaokružen sistem. Iz njega možemo zaključiti sledeće:
- urbanističku dokumentaciju sačinjavaju sledeći dokumenti:
  • prostorni odnosno urbanistički plan
  • urbanistički projekat
  • plan parcelacije
  • urbanistička dozvola
  • urbanistička saglasnost
  • analiza
studije i drugi dokumenti izrađeni u okviru pripremnih radova za planiranje uređenja prostora,
- namena prostora je planom utvrđen skup mogućnosti kako se prostor može urediti, ili koristiti, te s druge strane građevina graditi,
- promena u prostoru predstavlja promenu namene prostora, namene i elementa građevine, namenu i obeležja katastarske parcele, građenje građevine (bilo izgradnjom, rekonstrukcijom, obnovom, dogradnjom ili nadziđivanjem), te izvođenje radova kojima se materijalno, funkcionalno i na drugi način menja stanje u prostoru na, ispod ili iznad površine zemlje ili vode,
- građevinska parcela je najmanji deo prostora obuhvaćeno planom, namenjen za građenje, koji obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih delova,
- građevinsko zemljište je zemljište na kome su izgrađeni objekti, odnosno koje je prostornim ili urbanističkim planom, ili drugim aktom donetim na osnovu Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja namenjeno za izgradnju objekta,
- lokacija je mesto u prostoru na kome se gradi, ili obavljaju radovi određenim planom ili drugim aktom donetim na osnovu zakona,
- regulaciona linija je linija koja deli javnu površinu od površina namenjenih za druge namene,
- građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode utvrđena na osnovu Zakona o planiranju i uređenju prostora i naselja, do koje je dozvoljeno građenje,
- investitor je lice koje preduzima radnje propisane zakonom radi pribavljanja urbanističke dokumentacije radi izgradnje objekta, odnosno izvođenje drugih radova kojima se vrši promena stanja u prostoru i
- koeficijent izgrađenosti predstavlja brojčanu vrednost koja se dobija deljenjem zbira ukupne bruto izgrađene površine svih etaža korisnog prostora u svim objektima na određenoj parceli sa površinom parcele, izraženim istim mernim jedinicama.