nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 
Dobro došli u malu školu prometa nepokretnosti.
U narednim nastavcima će biti izložene osnove prometa nepokretnosti, počevši od osnovnih ka specijalizovanim pojmovima i usko stručnim diskusijama.

3.) KUPOVINA STANA U IZGRADNJINaša je preporuka za sve učesnike u poslu da budu jako oprezni od koga kupuju, da ukoliko mogu provere referentnu listu investitora i izvođača radova, urade valjan ugovor, isti overe u sudu.
Ugovor koji se pravi između kupca i investitora (prodavca) mora do sitnih detalja da bude precizan, da zaštiti oba učesnika u poslu, da precizira rokove za uplatu ako je kupovina na rate, da predvidi rokove za završetak gradnje i penale ako se to ne ispoštuje itd. Idealno je, ali i najskuplje, tražiti bankarsku garanciju od strane investitora ili da vam investitor da hipoteku na neku drugu nekretninu koju ima u vlasništvu.
Ako hoćete da proverite bonitet investitora koji radi objekat koji je u gradnji možete se za to obratiti centru za bonitet pri Narodnoj banci Srbije (www.nbs.rs). Za podatke o stanju računa investitora i sl, potreban vam je matični broj preduzeća koji se može preuzeti sa sajta Agencije za privredne registre Republike Srbije (www.apr.gov. rs.). Međutim, tu imate podatak o tome kakav je neko bio, a ne kakav će biti. Ipak najveća preporuka je da to rade uz asistenciju ozbiljnih savetnika, u smislu profesionalnog posrednika koji ima svoj pravni servis i koji stoji kao jedan od garanta posla.

Prodavac stanova u izgradnji mora da ima sledeću dokumentaciju da bi kupac mogao da kupi:
  • informacija o lokaciji, izdat od strane nadležne ustanove za poslove urbanizma
  • dokaz o pravu svojine na građevinskom zemljištu, ili pravo svojine na objektu, tj. o pravu korišćenja (vlasništva) na neizgrađenom građevinskom zemljištu
  • odobrenje za izgradnju, na osnovu koga se objekat gradi, a prema tehničkoj dokumentaciji za izgradnju objekta
  • glavni projekat, koji je u skladu sa odobrenjem za gradnju
  • dokaz o uplati svih obaveza (gradsko građevinsko zemljište, ptt, edb, vodovod i kanalizacija itd.)


U kupoprodajnom ugovoru treba insistirati da je prodavčeva obaveza i tehnički prijem objekta i dobijanje upotrebne dozvole za isti.
Takođe je preporuka da se prodavac obaveže da se uknjiži kao vlasnik na objektu, pa da se onda kupci sami knjiže kao etažni vlasnici posebnih delova zgrade (stanova). Ako je kompletna prethodna procedura ispoštovana, i nema prepreka za upis objekta u zemljine knjige ili katastar nepokretnosti, kao nosilac prava na predmetnom stanu prvo mora da bude upisano lice koje je nosilac odobrenja za izgradnju, odnosno investitor.Nakon toga se podnosi zahtev za upis kupca stana, na osnovu ugovora o kupoprodaji, koji sadrži takozvanu dozvolu prethodnog vlasnika za knjiženje (clausula intabulandi).
Ako se stan kupuje u ratama, onda je potrebna i pismena potvrda prodavca da je stan isplaćen u celosti, i sa podnetim zahtevom, plaćenom taksom, kupac postaje takozvani zemljišno knjižni vlasnik stana.


Autor
Mr. Milić M. Đoković
iz knjige : Osnovi prometa nepokretnosti